Uden at blive annonceret, og næsten uden at det er blevet bemærket, har der i moderne tider kommet et nyt kors ind i populære evangeliske kredse. Den er som det gamle kors, men bare forskellig. Lighederne er overfladiske, forskellighederne fundamentale. Fra dette nye kors har der udsprunget en ny filosofi om det kristne liv, og fra denne nye filosofi er der kommet en ny evangelisk teknik. En ny type møder og en ny type af forkyndelse. Denne nye metode bruger det samme sprog som den man plejede at bruge. Men dens indhold er ikke det samme, og dens vægt ikke som før.

Det gamle kors ville ikke have en lastbil med verden. For Adams stolte kød, betød det enden på rejsen. Men det nye kors er ikke imod den menneskelige natur. Den er derimod en behagelig ven, og hvis forstået korrekt, er det en kilde til masser af sjov og uskyldig nydelse. Den lader den gamle Adam leve videre uden indblanding. Hans livs motivation er uforandret. Han lever stadig for hans egen nydelse, nu får han bare sin fornøjelse ved at synge salmer og se religiøse film, istedet for sjofle sange og druk. Betoningen er stadig fornøjelse, men fornøjelsen sker nu på et højere moralsk plan, hvis det ikke er intellektuelt. (Frit oversat til dansk)

Her er originalen fra A. W. Tozer, Man, the Dwelling Place of God, 1966:

“All unanounced and mostly undetected there has come in modern times a new cross into popular evangelical circles. It is like the old cross, but different: the likenesses are superficial; the differences, fundamental.From this new cross has sprung a new philosophy of the Christian life, and from that new philosophy has come a new evangelical technique-a new type of meeting and a new kind of preaching. This new evangelism employs the same language as the old, but its content is not the same and its emphasis not as before.The old cross would have no truck with the world. For Adam’s proud flesh it meant the end of the journey. It carried into effect the sentence imposed by the law of Sinai. The new cross is not opposed to the human race; rather, it is a friendly pal and, if understood aright, it is the source of oceans of good clean fun and innocent enjoyment. It lets Adam live without interference. His life motivation is unchanged; he still lives for his own pleasure, only now he takes delight in singing choruses and watching religious movies instead of singing bawdy songs and drinking hard liquor. The accent is still on enjoyment, though the fun is now on a higher plane morally if not intellectually.”

Share on Facebook

Leave a Reply